مراکز
1397/12/6 دوشنبه
هشتگرد:
پذیرش مقاله چهار تن از دانشجویان روانشناسی دانشگاه در سمینار طب سالمندی

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از دانشگاه پیام نور هشتگرد،مقاله چهار تن از دانشجویان روانشناسی دانشگاه در سمینار طب سالمندی در دانشگاه علوم پزشکی کرج مورد پذیرش قرار گرفت.
بنا بر این خبر   مقاله ای با عنوان "مقایسه ی سلامت روان بین سالمندان ساکن درخانه سالمندان کهریزک وسالمندان ساکن درمنزل شهرکرج" که نویسنده ی اول زهراکریمی کسبی و نویسنده دوم زهرا فردی بود و همچنین مقاله با عنوان "بررسی رابطه بین خودکارامدی وبهزیستی روانشناختی با احساس تنهایی درافرادسالمند" به نویسندگی خانمها نازنین صفاخواه و نگین مهرگان (نویسنده اول و دوم) مورد پذیرش قرار گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ