رئيس استان


دكتر محمد علي قره

تاريخ و محل تولد : 1327
 كربلا

                              

مدارك تحصيلي :

 

1-  كارشناس رشته تربيت بدني  سال 1350 از دانشگاه تهران

2- اولين فارغ التحصيل كارشناسي ارشد تربيت بدني در ايران سال 1357 از دانشگاه تهران

3- دكتري تربيت بدني ، گرايش مديريت وبرنامه ريزي سال 1383 از دانشگاه تربيت معلم تهران

 

سوابق:

 

1- مشاور معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني

2- مديريت تربيت بدني دانشگاه فردوسي مشهد ( 5 سال )

3- مديركل تربيت بدني استان خراسان ( سه استان باهم ) ( 5 سال )

4- مدير كل تربيت بدني استان مازندران ( دو استان مازندارن و گلستان با هم ) ( 5 سال )

5- موسس و رئيس سازمان تربيت بدني استان قدس رضوي ( 8 سال )

6 - نماينده ناظر سازمان تربيت بدني در كشور دوست و همسايه ج.ا. افغانستان

7- نماينده دانشگاه در شوراي تحقيقات و مطالعات سازمان تربيت بدني

8- قائم مقام اداره كل تربيت بدني وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

9- عضو كميته اصلاح و بازنگري طرح جامع تربيت بدني و ورزش كشور

10- مدير كل تربيت بدني دانشگاه پيام نور ( 5 سال )

11- رئيس گروه تربيت بدني ( دانشگاه امام رضا « عليه السلام » )

12- مدير تربيت بدني شهرداري مشهد ( 2 سال )

13- دبير كميته نظارت ، ارزشيابي  و هدايت مطبوعات ورزشي وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامي

14- ناظر برگزاري آزمون داوطلبان پسر دانشگاه فردوسي مشهدو دانشگاه شيراز و دانشگاه پيام نور هرات

15- عضو هيأت تحريريه مجله ورزش و خانواده

16- عضو شوراي فرهنگي سازمان تربيت بدني

17- عضو شوراي ورزش همگاني سازمان تربيت بدني

18- رئيس ستاد اقامه نماز سازمان تربيت بدني

19- نماينده تام الختيار رياست سازمان تربيت بدني در شوراي مشاورين رئيس جمهور

20- قائم مقام معاونت فرهنگي دانشجويي دانشگاه پيام نور

21- موسس ورئيس دانشگاه پيام نور استان البرز

22- عضو هيأت مديره انجمن علمي تربيت بدني وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

23- عضو هيأت موسس ، موسسه آموزش عالي كسري رامسر

 

 قائم مقام و مدير فرهنگي استان


سيد ابوالحسن ترابي
 
 تاريخ و محل تولد : 1336 - كرج


مدارك تحصيلي :

 

1-  اخذ مدرك كارشناسي مترجمي زبان انگليسي از دانشگاه علامه طباطبائي 1363

2- اخذ مدرك كارشناسي ارشد زبانشناسي همگاني از دانشگاه تربيت مدرس 1369


3- اخذ مدرك دانشوري زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه علامه طباطبائي 1379

 

سوابق:

 

1- عضو شوراي مديريت جهاد دانشگاهي مجتمع ادبيات و علوم انساني از سال 1359 تا 1363

2- مدير سنجش خدمات آموزشي و دانشجويي دانشگاه پيام نور از سال 1370 تا 1378 


3- مدير هسته گزينش دانشگاه از سال 1375 تا 1385

4- مدير دانشجويي دانشگاه پيام نور از سال 1378 تا 1380

5- مدير كل فرهنگي دانشگاه پيام نور از 1 / 10 /1386 تا كنون

6- قائم مقام و مدير فرهنگي دانشگاه پيام نور استان البرز از 1 /3 /90 تا كنون 

7- عضويت در شوراي آموزشي ، شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه و نيز كميته هاي مختلف از

جمله كميته گروه زبانشناسي و زبان انگليسي ، كميته موارد خاص و ...

 

معاون آموزشي استان

 
دكتر رضا رسولي

تاريخ تولد : 1339
 
مدارك تحصيلي :

كارشناسي مديريت از دانشگاه خاورميانه تركيه

كارشناسي ارشد مديريت دولتي از دانشكده علوم سياسي دانشگاه آنكارا

دكتري مديريت دولتي وعلم سياست از دانشكده علوم سياسي دانشگاه آنكارا
 
سوابق:

1- دانشيار پايه 18 سازمان مركزي دانشگاه پيام نور

2- عضو شوراي فرهنگي دانشگاه پيام نور استان تهران

3- معاون آموزش دانشگاه پيام نور تهران                       

4- عضو كميته منتخب دانشكده علوم انساني دانشگاه پيام نور

5- عضو شوراي آموزش دانشگاه پيام نور

6- عضو شوراي تخصصي گروه آموزش مديريت دولتي

7- مدير گروه آموزش مديريت دولتي دانشگاه پيام نور استان تهران

8- عضو كميته نظارت و ارزيابي مناطق دانشگاه پيام نور

9- مدير كل خدمات آموزشي دانشگاه پيام نور(1386-1384)

10- عضو شوراي پژوهش منطقه ده دانشگاه پيام نور

11- مشاور كميته علمي دوره دكتري دانشگاه پيام نور

12- نماينده تام الاختيار دانشگاه پيام نور در شوراي انتقال دانشجويان خارج به داخل در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

13- عضو كميسيون موارد خاص دانشگاه پيام نور

14- عضو كميسيون ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

15- عضو كار گروه برنامه ريزي و تحول اداري استان تهران

16- مشاور در امور تحول اداري دستگاه هاي اجراي استانداري تهران

17- عضو گروه تعيين صلاحيت علمي دوره دكتري دانشگاه پيام نور

18- سرپرست پژوهشكده آموزش باز و ازراه دور- 1387 الي 1390

19- معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور استان البرز از سال 1390 تا كنون


معاون اجرايي استان

 
رفعت الله جليلي

مدارك تحصيلي :

1- اخذ مدرك كارشناسي رياضيات از دانشگاه شهيد بهشتي

2- اخذ مدرك كارشناسي ارشد فلسفه از دانشگاه پيام نور

3-دانشجوي دكتري DBA دانشگاه صنايع و معادن
 
سوابق:

1- رئيس گروه بودجه دانشگاه پيام نور

2- معاون بودجه و تشكيلات

3- مديركل بودجه و تشكيلات دانشگاه پيام نور

3- معاون اجرايي دانشگاه پيام نور استان البرز

4- عضو هيئت مميزه كاركنان دانشگاه پيام نور

5- عضو كميته تحول اداري دانشگاه پيام نور

6- عضو كميته بهره وري دانشگاه پيام نور

7- عضو كميته و هيئت اجرايي كاركنان غير علمي

8- عضو كميته آموزشي و تشكيلات در دانشگاه پيام نور

9-عضو كميته پيشنهادات دانشگاه پيام نور

10-عضو كميته بررسي آئين نامه هاي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري 

11-عضو گروه بازنگري تشكيلات سازمان فرهنگي و ارتباطات اسلامي

12-دبير كميته اجرايي كاركنان دانشگاه پيام نور استان البرز

13-مدرس دانشگاههاي پيام نور استان البرز

رياست

رياست

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.