دفتر نظارت و ارزیابی

همانند بسیاری از سازمان­ها و مؤسسات دیگر، دانشگاه نیز بایستی در جهت حصول به اهداف خود به صورت مستمر کیفیت و عملکرد خود را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد. این اقدام موجب شناخت نقاط قوت و ضعف و در نتیجه، تعیین مسیر فعالیت­ها و اقدامات در راستای تحقق اهداف دانشگاه می­شود.

این اهداف می­تواند مبتنی بر پیشبرد مرزهای دانش از طریق فن­آوری­های نوین و توسعه آموزش عالی مجازی، آموزش نیروهای انسانی متخصص و مورد نیاز، استانداردسازی محیط و زیرساخت­های علمی پژوهشی و بهره گیری از مدیریت دانشگاهی و برنامه­ریزی، سازماندهی و هماهنگی، هدایت و رهبری و نظارت و ارزیابی مستمر صورت پذیرد.

به نظر می­رسد در مدیریت کیفیت نظام آموزش عالی، نظارت و ارزیابی دارای دو نقش عمده باشد: (1) نظارت بر چگونگی انجام امور و در صورت لزوم تغییر جهت آنها برای رسیدن به اهداف مورد نظر در مرحله طراحی، برنامه ریزی و سازماندهی و (2) ارزیابی نتایج حاصل از انجام امور.

تشکیلات دفتر نظارت و ارزیابی استان البرز:

شورای نظارت و ارزیابی استان البرز به عنوان یک استان تازه تأسیس در بهمن ماه 1392 تشکیل و از شهریور 1393 مدیریت دفتر نظارت و ارزیابی استان نیز پس از معرفی ریاست محترم استان از سوی ریاست محترم دانشگاه انتصاب و شروع به کار نمودند.

درحال حاضر تشکیلات اداری نظارت و ارزیابی در دانشگاه پیام نور استان البرز شامل شورای نظارت و ارزیابی و دفتر نظارت وارزیابی است. اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه در استان البرز نیز بزودی اعلام خواهد شد.

اخبار