اعضای شورای فرهنگی استان

 

سمت در شورای فرهنگی
نام و نام خانوادگی
سمت دردانشگاه پیام نور استان البرز
رئیس استان
اسحاق جلالیان
رئیس دانشگاه  
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
ولی الله مرادیان
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
معاون استان
محمود پایه قدر
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دبیر شورای فرهنگی
صمد نظیری
مدیر فرهنگی
دبیر مرکز هم اندیشی
حسین پور سلطانی زرندی
عضو هئیت علمی
عضو هیأت علمی (دارای رتبه برتر فرهنگی)
عزت الله کرد میرزا نیکوزاده
عضو هئیت علمی و مدیر نظارت و ارزیابی
مسئول بسیج اساتید مرکز استان
محمد رضا خزایی
عضو هئیت علمی/مسئول بسیج اساتید
مسئول بسیج دانشجویی مرکز استان
مجید ترابی
دانشجو/ مسئول بسیج دانشجویی