دانشگاه  پیام نور استان البرز نشانی: کرج - رجایی شهر - بلوار موذن - انتهای بلوار شهید کمالی دهقان- دانشگاه پیام نور استان البرز

تلفن گویا: 3564و 3574

نمابر: 34209515

پیش شماره استان البرز - کرج:(026)

پست الکترونیک:alborz-ro@pnu.ac.ir  

نشانی الکترونیک:
http://alborz.pnu.ac.ir